Algemene voorwaarde

  • Artikel 1 Definities

1.1. Gooische Repair Service: Eenmanszaak, statutair gevestigd te Huizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59246138.
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Gooische Repair Service een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.
1.3. Diensten: alle activiteiten die de Gooische Repair Service uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie van draagbare muziek- en mediaspelers, mobiele telefoons, desktop computers, tablets en laptops, alsmede eventuele andere werkzaamheden die de Gooische Repair Service uitvoert voor de Klant.
1.4. Apparaten: de door de Klant geleverde in artikel 1.3. gedefinieerde apparatuur in opdracht van door Gooische Repair Service te verrichten diensten;
1.5. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 
1.6. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de Gooische Repair Service en tevens alle overeenkomsten die deze aangaat met haar Klant. 
2.2 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met de Gooische Repair Service.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Gooische Repair Service en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en prijzen
3.1 Voor het verrichten van Diensten hanteert Gooische Repair Service de op de website van de Gooische Repair Service gepubliceerde tarieven, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de Klant en de Gooische Repair Service.
3.2 Gooische Repair Service rekent onderzoekskosten voor het onderzoek aan toestellen tenzij anders overeengekomen. Deze onderzoekskosten staan op de website van Gooische Repair Service gepubliceerd. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer een toestel hersteld kan worden en er een akkoord door Klant aan Gooische Repair Service wordt gegeven om de reparatie uit te voeren. 3.3 De Gooische Repair Service zal de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een schatting geven van de te maken uren. Deze schatting is indicatief en kan hoger of lager uitvallen.
3.4 Indien de Gooische Repair Service een offerte uitvaardigt, zijn deze vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
3.5 Offertes van Gooische Repair Service zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.6 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft de Gooische Repair Service het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk
4.1 Een overeenkomst tussen de Gooische Repair Service en de Klant komt tot stand nadat de Klant een door Gooische Repair Service uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.
4.2 Indien de Gooische Repair Service, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Gooische Repair Service in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dus ver door de Gooische Repair Service uitgevoerde werk te vergoeden.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en de Gooische Repair Service zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.4 Indien de Klant een overeenkomst met Gooische Repair Service wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij de Gooische Repair Service geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen voor Gooische Repair Service.
5.1 De Gooische Repair Service garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten dient Gooische Repair Service met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.3 De Gooische Repair Service heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten.
5.4 Gooische Repair Service zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van Gooische Repair Service aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de Gooische Repair Service, zijn werkwijze en dergelijke.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor de Klant
6.1 De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
6.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gooische Repair Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gooische Repair Service worden verstrekt. Pas nadat de gegevens compleet zijn, gaat de gegarandeerde reparatie doorlooptijd van start.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 en 7.5 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Gooische Repair Service zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
6.4 Bij klachten over de door de Gooische Repair Service geleverde Diensten dient de Klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan Gooische Repair Service binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst. De Klant vrijwaart Gooische Repair Service 6 maanden na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten.

Artikel 7 Reparatie en garantie
7.1. Gooische Repair Service geeft een garantie van 3 maanden op door de Gooische Repair Service uitgevoerde reparaties en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen, tenzij anders op de website staat vermeld.
7.2. De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na reparatie niet blijkt te functioneren.
7.3. Reparaties aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.
7.4. Op het vervangen van accu's wordt geen garantie verleend, noch worden de vervangen accu’s bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel 7.1 door Gooische Repair Service teruggenomen.
7.5. De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden om de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen. De Gooische Repair Service is niet verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van voornoemde codes en wachtwoorden.
7.6. Gooische Repair Service behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten.
7.7. De Gooische Repair Service is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens.

Artikel 8. Conformiteit
8.1. De Gooische Repair Service zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Klant en de Gooische Repair Service in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
8.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Gooische Repair Service worden gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van de Gooische Repair Service aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van de Gooische Repair Service.
8.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door de Gooische Repair Service te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van de Gooische Repair Service, heeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 9. Betaling
9.1. Indien Gooische Repair Service de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd, dient de Klant het verschuldigde bedrag direct aan de Gooische Repair Service te betalen op het moment dat de Klant de hem toebehorende zaken komt afhalen, of de klant een melding heeft ontvangen dat de betaling voldaan moet worden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de Gooische Repair Service en de Klant.
9.2. Mocht in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9.1 een nadere betalingstermijn worden opgegeven door de Gooische Repair Service is het onderstaande van toepassing.
9.3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
9.4. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Gooische Repair Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2. Gooische Repair Service kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel de Klant als Gooische Repair Service gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
10.3. De Gooische Repair Service is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur in artikel 1.4 voortkomend uit overmachtssituaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.
10.4. Gooische Repair Service is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter minimalisering van eventuele schade als omschreven in artikel 10.3. De door de verzekering aan Gooische Repair Service uit te keren schadevergoeding zal pro rato aan de klant in finale kwijting worden vergoed. In geval van totaalverlies zal de vergoeding gebaseerd zijn op de dagwaarde van de apparatuur in kwestie, met een maximum van €400,00. In geen geval levert de Gooische Repair Service vervangende apparatuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Iedere overeenkomst tussen Gooische Repair Service en de Klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. De Gooische Repair Service kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
11.2. Inspanning, dienstverlening en aansprakelijkheid vangen aan bij ontvangst ten kantore van de Gooische Repair Service en eindigen op het moment dat de apparatuur in artikel 1.4 wordt overgedragen aan de klant of expediteur ten kantore van de Gooische Repair Service.
11.3. Indien de Gooische Repair Service onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Gooische Repair Service beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4. In aanvulling op artikel 11.3 is Gooische Repair Service dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 11.4.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 11.4.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Gooische Repair Service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de Gooische Repair Service toegerekend kunnen worden; 11.4.3 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.5. De Gooische Repair Service sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door de Gooische Repair Service geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van de Gooische Repair Service.
11.6. Gooische Repair Service is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Gooische Repair Service partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2. De Klant en Gooische Repair Service zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.